Het Tijdsbeeld
Start

  Site Meter

In de file's zijn ook teksten die pas het laatste moment zin verzameld, net te laat om nog door de drukker mee te worden genomen in het boek.

Mogelijk zijn er nog meer feiten aan het licht gekomen, neem contact op met uw Webmaster.

In het volgende leest u regelmatig "Heden", lees dit als "1992".

Het kan enige tijd duren voor deze pagina is geladen.

1829 Begin van het onderwijs in Haulerwijk. Het begon als een winterschool, zodat de kinderen 's zomers op de landerijen of elders konden werken, want daar konden zij niet worden gemist. Op deze school zaten kinderen van christelijke en niet christelijke ouders. Ook de leraren waren van beide richtingen.

Bijvoorbeeld mst. W. van der Mei van deze school, was in die dagen (omstreeks 1986) diaken in de Hervormde gemeente.

1893 Goedkeuring bij Koninklijk besluit 23 mei 1893, no. 51, en openbaar gemaakt 5 juli 1893 no. 155, de oprichting van de "Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel te Haulerwijk."

De latere minister van Onderwijs, Professor Dr. Slotemaker de Brune stond vanaf 16 september 1894 als Orthodox (rechtzinnig) Hervormd Predikant in Haulerwijk. Men was toen reeds bezig met het stichten van een Christelijke school. Hij was het die voorstelde om gezamenlijk; Gereformeerden en Hervormden deze te bouwen en in stand te houden.

1895  28 Juni. De akte van de grondaankoop voor het bouwen van de eerste Christelijke School te Haulerwijk werd opgemaakt.

Het terrein was vier en twintig are tachtig centiare groot en was gelegen aan de noordkant van de vaart te Haulerwijk, een weinig westwaarts van de zogenaamde Secretariswijk, zoals de koopacte vermeld. De verkoper was Bastiaan Eeuwes Venema. Betreft het terrein waar de voormalige Middenschool nog staat.

Namens de schoolvereniging traden op de bestuursleden:

Ds. G. Groot Nibbelink.

O. Baron.

G. Bijma.

G. Lammers.

O. Offringa.

S. Lenstra.

S.P. Akkerman.

1896

J. K. Wijbenga, Middenschool. 1896 - 1899

Harm Thomas van Ek Hoofd Middenschool 28-07-1896 - 1923

Krantenartikel O. 28-02-1896Meester Van Ek.                                    Foto uit Schalmei-runie boek "Vervlogen tijden"

HAULERWIJK 28 Febr. Bij de hier gehouden aanbesteding voor den bouw eener bijzondere school met 3 lokalen was de laagste inschrijver met 4.650,-- (de begrootingssom) de heer O. Offringa alhier, aan wie het werk is gegund.

De hoogste inschrijvingssom bedroeg 5.814,--

Krantenartikel O. 06-03-1896

HAULERWIJK. Voor de vacante betrekking van hoofd der school alhier hebben zich niet minder dan 51 sollicitanten aangemeld.

Krantenartikel O. 02-05-1896

HAULERWIJK 1 Mei. Aan de hier te openen Chr. school is tot hoofdonderwijzer benoemd de heer H. T. van Ek, onderwijzer der school te Uithuizermeeden.

Deze laatste aanvaardde de functie (werkzaamheden) van hoofdmeester van de Middenschool.

De eerste steen van de "Middenschool" wordt gelegd met de tekst:

"School met den Bijbel.

Laat de kinderen

tot Mij komen.

Marcus 10:14.

1896"

Deze steen is na de opheving blijven zitten in de school, hij is reeds jaren verborgen geweest onder een laag specie dat was aangebracht door het personeel van het bedrijf "Jutstra" dat thans in de school is gevestigd.

Bij de opening van de eerste school van de "Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel", de zogenaamde Middenschool, in 1896, bestond het bestuur uit de volgende personen:

Ds. G. Groot Nibbelink.

S.P. Akkerman.

O. Offringa.

O. Baron.

M. Wijnsma.

J. Betten.

G. Lammers.

Krantenartikel O. 01-08-1896

De eerste lessen gingen van start in de Middenschool, met 83 leerlingen.

Krantenartikel. O. 01-08-1896

HAULERWIJK. Heden had de inwijding der Christelijke school op plechtige wijze plaats. Ds. G. Groot Nibbelink sprak de feestrede uit, terwijl daarna verschillende sprekers 't woord voerden. De kinderen werden op koek, chocolade enz. onthaald. Zaterdag zullen de lessen een aanvang nemen met een aantal van plus minus 80 leerlingen. De bovenschool verliest hoogstens 10 12 leerlingen van de 180.

(Bovenschool dient in dit geval gelezen worden als de openbare lagere school. Red.)

Augustus 1896

Reeds 1 Augustus 1896 werd met den steun der Vereeniging "Frieslands Zuid-Oosthoek" een Tweede school opgericht, n.l. nu te Haulerwijk.

Zij werd door den hoofdonderwijzer H. T. van Ek met 83 leerlingen geopend en telt er thans 110 met twee onderwijzers. Men had te Haulerwijk begrepen, dat de beste manier om iets te krijgen is met geven te beginnen. Toen er sprake van de oprichting was, schreef in een der bladen een correspondent: "te Haulerwijk wil men een Christelijke school oprichten; doch dit zal wel tot de vrome wenschen blijven behooren, want de arme menschen hebben geen geld, om zulk een weelde_artikel te bekostigen. Daarop antwoordde een predikant in hetzelfde blad, dat de correspondent wellicht een wensch der vromen bedoelde. Was dit zoo, dan zou de school er komen, want "der vromen wensch geeft God altijd gehoor", Toen de school gereed was, zei een openbaar onderwijzer: "Binnen twee jaar gaat de deur weer dicht, want zoo iets kunnen de lui hier niet volhouden". De profetie kwam gelukkig niet uit, en de profeet was binnen twee jaar genoodzaakt ontslag te nemen.

Bron: n.n. boek

Ingezonden: P. Akkerman.

De reden waarom de openbare school niet zoveel kinderen verloor aan de nieuwe school, kwam doordat niet iedereen in die tijd naar school ging. Het gemeente bestuur maakte zich ernstige zorgen over het schoolverzuim in die tijd. Door druk vanuit het schoolbestuur en de kerk werden de ouders verzocht om toch vooral hun kinderen naar school te sturen.

1899 H. Mollema, Middenschool. 1899 - 1902
1900 I. Koolsbergen, Middenschool. 1900 - 1906
1901 H. de Vries, Middenschool. 1901 - 1902

Invoering bij wet van de leerplicht.

1902  ? Tiekstra, Middenschool. 1902 - 1903

K. Veninga, Middenschool. 1902 - 1905

Het was in die beginjaren voor de veelal arme bevolking van Haulerwijk niet gemakkelijk een christelijke school in stand te houden, doordat een groot deel van de kosten van dit onderwijs, waaronder de salarissen van de leraren, enz. niet door het Rijk werden vergoed maar zelf moesten worden betaald.

Dit betekende voor de mensen grote financile offers. Veel kinderen kregen iedere week schoolgeld mee, dat vaak bestond uit centen, halve stuivers en stuivers.

Door het schoolbestuur werd een zogenaamd "Suppletiefonds" opgericht met een eigen bestuur om deze schoolgelden en andere bijdragen van de voorstanders van christelijk onderwijs, in te zamelen. Bijna ieder jaar werd er ook een bazar georganiseerd en werden er door veel boeren in het voorjaar gratis lammeren in de weide genomen, die dan in de herfst werden verkocht ten bate van de school.

1903  J. Heida, Middenschool. 1903 - 1907
1905 D. Zandstra, Middenschool. 1905 - 1906Mst. Blaak, Co Betten, Taapke de Haan, Mst. van Ek,    Remskje Visser, Mst. Oosterhof   Foto uit Schalmei-runie boek "Vervlogen tijden"

Iepkje de Haan, Middenschool. Handwerkhulp 19?? - 1907

1907 W. Venema, Middenschool. 1907 - 1907

J. A. Blaak, Middenschool. 1907 - 1913

Deze leraar speelde ook mee in het muziekkorps "Excelsior" Hij was voorzitter tot zijn vertrek.

1908 A. Algra, Middenschool. 1908 - 1910
1910 Hilko Oosterhoff, Middenschool. 1910 - 1920

Later heeft hij in Haulerwijk-Beneden (Waskemeer) gestaan als hoofd.

1911  Uit: "Bijvoegsel van de Ooststellingwerver", d.d. 14 Oktober 1911 Haulerwijk. De straatwegcommissie heeft besloten het inwijdingsfeest te doen plaats hebben op Vrijdag 20 Oct. a.s. De scholieren van alle drie scholen, ten getale van pl.m. 450, zullen op versierde wagens een optocht langs het geheele dorp houden, begeleid door het fanfarecorps en zoo mogelijk eenige versierde fietsen. De geheele dag zal er wel mede gemoeid zijn. Moge het weer gunstig zijn!
1913 G. Lieneman, Middenschool. 1913 - 1916

R. Hooysma, Middenschool. 1913 - 1918

Dina Flik, Middenschool. Handwerkhulp. 1913 - 1921

1915 A. van der Zee, Middenschool. 1915 - 1921
1916  J. Post, Middenschool. 1916 - 1920
1917 Johannes de Vries, Middenschool. 1917 - 1917

P. Wesselius, Middenschool. 1917 - 1918

Anna Veenboer, Middenschool. Handwerkonderwijzeres. 1917 - 1920

In die tijd, als er naar de gemeente werd geschreven, was het vaak gebruikelijk dat de bestuursleden de gemeente als volgt aanschreven: "Geeft met verschuldigden eerbied te kennen dat het bestuur der "Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel", enz,.

Dit was in die tijd de gebruikelijke vorm van beleefdheid.

1918 H. Doornbos, Middenschool. 1918 - 1920
1919 Cees Kroeske, Middenschool. Tijdelijke leerkracht. 1919 - 1919

Hendrika Akkerman, Bovenschool Handwerkjuf. 1919 - 1920

Hugo Pilon, Hoofd Bovenschool. 1919 - 1920

Het schoolgebouw begon te klein te worden, er werd aan uitbreiding gedacht. Hetgeen resulteerde in een school te Haulerwijk-Beneden (Waskemeer) en Haulerwijk-Boven. Beide scholen konden reeds in 1920 in gebruik worden genomen. In de loop der jaren moesten beide scholen meerdere keren worden uitgebreid, mede door de groei van het dorp.

Krantenartikel O. 18-07-1919

AANBESTEDING.

Het bestuur der "Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel" te Haulerwijk, denkt, behoudens goedkeuring van h.h. autoriteiten aan te besteden:

Perc. 1. Het bouwen van een school met 2 lokalen te Haulerwijk-Boven.

Perc. 2. Het bouwen van een school met 2 lokalen te Haulerwijk-Beneden.

perc. 3. Het glas- en verfwerk van perc. 1.

perc. 4. Het glas- en verfwerk van perc. 2.

Biljetten in te leveren voor of op 26 Juli e.k. volgens bestek.

Bestek met teekeningen ad 2,50 verkrijgbaar bij ondergeteekende die tevens inlichtingen geeft.

Haulerwijk. P. OFFRINGA

Krantenartikel O. 31-10-1919

HAULERWIJK 31 Okt. 1919 Tot hoofd der nieuwe Chr. School te Haulerwijk-Boven is benoemd de heer H. Pilon te Hilversum.

De eerste steen van de "Bovenschool" wordt gelegd met de tekst:

"School met den Bijbel.

Laat de kinderen

tot Mij komen.

Marcus 10:14.

1919"

Deze steen is na de opheving van de Bovenschool overgeplaatst naar de "Schalmei".

1920

H. Boers, Middenschool. 1920 - 1921

Willemke Dijkstra, Bovenschool. Handwerkjuf. 1920 - 1927

Fokke Venema, Bovenschool 1920 - 1922

          Hiddo Pilon, Hoofd Bovenschool 1920 - 1952

Hij verving na amper n jaar zijn broer Hugo.

Een nieuwe Lagere Onderwijs Wet kwam tot stand, waardoor er aan de grote geldzorg van de christelijke scholen een einde kwam. Door de financile gelijkstelling tussen het Openbaar en het Christelijk onderwijs werd een bijna geheel gelijk behandeling gecreerd.

De Middenschool, Bovenschool en de Benedenschool(Waskemeer), werkten samen verder onder n bestuur als Christelijk Nationale School.

1921

Hillebrand de Man, Hoofd middenschool 1921 - 1927                    Meer gegevens H.de Man

In 1923 werd hij na het overlijden van meester H. T. van Ek als hoofd benoemd.

Homme. J. van Ek, Middenschool. 1921 - 1926

Zoon van meester T. H. van Ek.

Het leerlingen aantal op de C.N.S. scholen waren op 31 mei 1921:

Bovenschool 66 leerlingen 2 lokalen

Middensch. 75 leerlingen 3 lokalen

Benedensch. 79 leerlingen 2 lokalen

Krantenartikel 28-08-1921

H.T. van Ek jzn _ Den 28sten Juli was het 25 jaar geleden, dat de heer H.T. van Ek jzn. het ambt aanvaardde als hoofd der eerste Christelijke school te Haulerwijk, een der Christelijke scholen, die door de bemoeiing van de vereen. Frieslands Zuid_Oosthoek, is geopend. Onafgebroken is hij hier werkzaam geweest. Veel rampen waren zijn deel; zijn vrouw en twee kinderen zijn hem in die jaren door de dood ontnomen. In de oorlogsjaren was zijn woning een ziekenhuis. Te midden van al die rampen evenwel behield hij voor de menschen steeds zijn blijmoedigheid en was hij steeds optimistisch gestemd, hoe somber het soms ook lijken mocht.

In 1920 mocht hij zien, dat het aantal Christelijke scholen van n op drie werd gebracht in Haulerwijk.

Bron: P. Akkerman.

1923 Wilke Dirk Kronemeijer, Bovenschool 1923 - 1949

Later stond hij in Waskemeer voor de klas als hoofd C.N.S.

13-12-1923 C.N.S. uitbreiding

"Na een klachtbrief aan de Gedeputeerde State van Friesland komt er op 17 december 1923 een commissie uit de vergadering naar Haulerwijk, om de school in "oogenschouw" te nemen.

Zij zullen om 9 uur uit Leeuwarden vertrekken en verwachten dat ze om 11 uur ter plaatse kunnen zijn.

Na onderzoek op locatie wensen zij daarna een onderhoud met het schoolbestuur."

Het geschilpunt was gelegen in de omstandigheid dat de schoolvereniging op 20 min. Van de uit te breiden Benedenschool er een 3 lokalig schoolgebouw had, genaamd Middenschool, met respectievelijk 38 en 22 leerlingen; "...terwijl het derde lokaal ledig staat, en dat het gemeentebestuur gezien de zeer slechte staat der gemeentefinancin, dat uit hoofde hiervan de zeer urgente bouw van de openbare lagere school is moeten worden uitgesteld, maakt de gemeente ernstig bezwaar tegen de geldverstrekking voor de genoemde bijbouw der school."

Op 19 juli 1926 gaat de gemeente akkoord met het bij bouwen van een derde lokaal.

In die tijd is ertussen de gemeente en het schoolbestuur nog de nodige wrijving geweest, omdat er sprake zou zijn geweest dat er met de leerlingen heen en weer zou zijn geschoven om zo de goedkeuring van de gemeenteraad te verkrijgen.

1925 L. van der Veen, Middenschool. Kwekeling 1925 - 1925

Ruurdje de Boer Aardema, Middenschool. 1925 - 1945

Ze was kachelaanmaakster en diende 's winters tevens de sneeuw te ruimen. Zij verdiende 20,-- per jaar, ze moest hiervoor elke morgen de kachel schoonmaken en aanzetten. Toen ze later 2,50 meer vroeg, was dit het bestuur te duur, Ruurdje bedankte voor de eer.

03 10 1925 Wegens de slechte toestand van het schoolplein van de Bovenschool, werd bij de gemeente een verzoek ingediend tot verbetering. Het plein was na een regenbuien in grote modderpoel veranderd.

Daar werd in 1926 met 12m3 grind verbetering in gebracht.

1926 Anna van der Veen, Bovenschool Handwerk hulp 19?? - 1928

Krantenartikel O. 23 juli

HAULERWIJK. Zondag j.l. brandde een schuurtje af bij de woning van het hoofd der school de Man. Oorzaak was waarschijnlijk het in brand geraken van een petroleumstel.

1927 J. Kooy, Middenschool. 1927 - 1927

T. Aardema, Bovenschool Kwekeling. 1927 - 1927

Gabe Langhout, Hoofd Middenschool. 1927 - 1934

Hinke Beyert, Middenschool./Bovenschool. 1924 - 1967

Na 1952 werd hij benoemd als hoofd van de Middenschool.

Ook werden er in de drie scholen van de stichting elektrische leidingen aangelegd.

"Aan te leggen, 7 lichtpunten per school met inbegrip van de nodige lampen.

Dit wordt geschat op totaal 276,-_ voor de drie scholen."

1928 Grietje Klooster, Boven /Middenschool. Handwerkjuf 1928 - 1937
1929 P. Gooienga, Middenschool. 1929 - 1930

Henny Kroeske, Bovenschool. 1929 - 1933

14-01-1929. GeMiddeld aantal leerlingen Bovenschool 92 leerlingen, Middenschool 78 leerlingen.

Ook vond er een nieuwe aanvraag plaats voor verdere aanpassingen, de enkel steens muren werden spouwmuren en er werd een bergruimte gebouwd. De banken en borden werden aangepast.

Krantenartikel O. 22-02-1929

AANBESTEEDING.

Ondergetekende denkt behoudens goedkeuring van B. en W. van Ooststellingwerf, namens het bestuur der "Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel te Haulerwijk" aan te besteden, op Zaterdag 2 Maart e.k., des n.m. 1.30 uur, in in der lokalen der school te Haulerwijk-Midden:

a. Het aanbouwen van een lokaal aan de school te Haulerwijk Boven c.a.

b. Het glas en schilderwerk van perceel a.

c. Een kleine verbouwing aan de school te Haulerwijk Midden.

d. Het glas en schilderwerk van perceel c.

Bestek met teekeningen zijn hiervan verkrijgbaar bij ondergeteekende, tegen betaling van voor perc. a ad 3,-- , b ad 1,-- , c ad 1,50, d ad 1,-- per stel.

Haulerwijk, 20 Febr. 1929.

De bouwkundige,

P. OFFRINGA

Haulerwijk. P. OFFRINGA.

01-04-1929 Door een wetswijziging kon er toch een derde leraar worden benoemd. Waren er eerst 97 leerlingen nodig voor de derde leraar, nu werden dat 73 leerlingen

Nu kon het derde lokaal van de Bovenschool definitief in gebruik worden genomen.

De C.V.O. school.

Tot die tijd gingen de kinderen van de Hervormden en Baptisten grotendeels naar de Openbare Lagere School. Volgens de statuten/reglementen van de C.N.S. scholen mochten toen als leerkrachten alleen belijdende leden van de Gereformeerde kerk werkzaam zijn. Dit zinde, enigszins begrijpelijk, velen niet, en zij haakten daarom af en stuurden hun kinderen ook niet naar deze school.

Eerdere pogingen om als Hervormden, Baptisten en Gereformeerden tot in vereniging voor christelijk onderwijs te komen strandden op de grondslag van de bestaande vereniging voor C.N.S. Deze grondslag, opgenomen in het reglement, luidde: "De Bijbel als Gods Woord, zoals die is verklaard en begrepen in de "Drie Formulieren van Enigheid!" Hieraan toegevoegd: "Dit artikel is onveranderlijk."

Aangezien de Baptisten deze artikelen in hun kerken niet kennen, konden zij deze ook niet onderschrijven, waardoor alle pogingen tot samenwerking stranden.

Deze toestand veranderen was erg moeilijk en daarom stelde het Hervormde kerkeraadslid Joh. Ekema (postbode), voor om eens zomogelijk te komen tot het stichten van een school voor Christelijk Volks Onderwijs. (C.V.O.) Dat was 16 januari 1929. Men nam daarna contact op met de Baptisten die er ook wel voor voelden.

Men wilde eerst een samenspreking met het bestuur van de C.N.S., want men wilde liever met elkaar, dan naast elkaar verder.

Men kwam echter niet tot overeenstemming, zodat de Hervormden samen met de Baptisten verder werkten om tot het stichten van een school voor C.V.O. te komen.

Na het vele werk vooraf werd de school geopend met in 1933 als eerste hoofd meester Westers.

Op 1 januar 1969 kwam men toch tot fusie tussen de C.N.S. en de C.V.O. zij gingen op onder de naam "Christelijk Basis Onderwijs" (C.B.S.) "De Schalmei". Aan deze school mag nu door Gereformeerde, Hervormde en Baptiste leerkrachten les worden gegeven.

Jammer dat op die samenwerking 60 jaar moest worden gewacht. 

04-10-1929 Oprichting van de "Vereniging van Hervormden en Baptisten tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel" te Haulerwijk en omstreken. Later te noemen de "Vereniging voor Christelijk Volks Onderwijs". De eerste statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit 26 okt. 1929 no. 53.

Krantenartikel O. 29 oktober.

Op de najaarsmarkt is ten behoeve van de Chr. Schoolvereeniging door Deurwaarder Mulder van Beetsterzwaag een ruim twintigtal lammeren verkocht, die geMiddeld ongeveer 23,50 opbrachten.

Krantenartikel O. 22 november.

HAULERWIJK. Er worden hier pogingen in het werk gesteld om te komen tot oprichting van een Hervormde school. Te dien einde wordt samengewerkt door de Christelijke Historischen en Baptisten.

Zoo zal dan misschien aanstonds de zesde lagere school verrijzen in ons dorp met zijn 2500 inwoners. Het zal een gevoelige aderlating betekenen voor de grote openbare school Boven, vooral ook, omdat kinderen uit het Eenerveld, die thans deze school bezoeken, binnenkort naar de in aanbouw zijnde school aldaar zullen gaan.

 Copy uit Schalmei-runie boek "Vervlogen tijden"

 

1930 A. Nonkes, Middenschool. 1930 - 1933

April 1930: C.V.O. Leeksterweg

Ramingskosten van de te bouwen C.V.O. school waren 31.921,95 Samen met de onderwijzerswoning 59.777,-_

De grond voor de school werd beschikbaar gesteld door O. Bosma.

1931

L. Wester, Hoofd C.V.O. 1931 - 1935

Etty de Vries, C.V.O. 1931 - 1938

Geertje Spandaw, C.V.O. Handwerkjuf. 1931 - 1939

Fam. Johannes Spandaw. C.V.O. Schoolschoonmaker. 19?? - 19??

Legging van de eerste steen. De tekst van de steen is.

"1931"

"De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid.

Christelijke Volksonderwijs Haulerwijk"

Deze steen is na opheving van de C.V.O. overgeplaatst naar de Schalmei.

Onbekend is welke datum de eerste lessen in de C.V.O. school zijn begonnen.

Het eerste bestuur van de C.V.O. school bestond uit de volgende personen:

Ds. G. Jansma.

Ds. C. Brandt.

M. van den Berg.

S. Houkes.

M. Houtsma.

Op 7 april stond er een berichtje in de krant over een gezamenlijke, feestelijke ouderavond. Deze werd georganiseerd door de oudercommissie der openbare lagere school te Haulerwijk_Boven en het bestuur der afdeling "Volksonderwijs". In het nieuwe C.V.O. gebouw. Het was blijkbaar een zeer geslaagde avond. "Het was reeds zeer laat toen men hoogst voldaan huiswaarts keerde", aldus het kranten bericht.

 Copy uit Schalmei-runie boek "Vervlogen tijden"

1934 Piet Houtsma, C.V.O. Kwekeling. 1934 - 1935

Karel Boonstra, Middenschool. Kwekeling en tijdelijk. 1934 - 1945

Jan Tillema, Bovenschool kwekeling. 1934 - 1934

Klaas Reinders, Bovenschool 1934 - 1945

Hillebrand de Man, Middenschool/Bovenschool 2e keer. 1934 - 1960

Hij kwam terug na 7 jaar in Rotterdam te hebben gestaan. Hij was tot 1952 hoofd Middenschool en daarna hoofd Bovenschool.

Op 23 febr. '34 werd er melding gemaakt van een ouderavond. De voorzitter dhr. Ds. Christoffels opende. Plaats van de happening was de C.V.O. school.

"De eerste spreker (meester Westers) gaf een lezing over Rechtvaardige straf, terwijl mejuffrouw de Vries (onderwijzeres) vertelde over de gedachten, vragen en antwoorden der kinderen. Deze leerzame wenken van spreker en spreekster werden met grote belangstelling gevolgd.

Ter opluistering waren aanwezig de Mandoline_club, d r. dhr. Brandt, en het mannenkoor, d r. dhr. Westers. Door verschillende personen werden voordrachten in luim en ernst ten beste gegeven."

1935 ? Heidema, C.V.O. Tijdelijk. 1935 - 1935

Roelof Jan Voortman, C.V.O. 1935 - 1948

 Copy uit Schalmei-runie boek "Vervlogen tijden"

Doordat het aantal leerlingen van de nieuwe C.V.O. school nog niet dermate groot was om alle lokalen te vullen, maakte de muziekvereniging een aantal jaren gebruik van een leegstaand lokaal.

In de beginjaren van de C.V.O. school had men een aardige man er gevonden om de inkomsten van de vereniging te vergroten.

Een aantal jaren voor de Tweede Wereldoorlog kocht het schoolbestuur een aantal lammetjes. Boeren waren bereid om de lammetjes gratis te weiden. In de herfst werden ze dan verkocht op de Haulerwijkster markt. 's Morgens werden ze dan richting het "Bruine Paard" gedreven. Dat begon dan bij Haulerwijk Beneden en hoe dichter ze het "Bruine Paard" naderden, hoe groter de kudde werd. De schapen stonden natuurlijk overal verspreid. Ieder lam had een nummer en ze werden dan op de markt bij opbod verkocht. De voorzitter van het schoolbestuur fungeerde dan als oproeper.

Overigens was het weiden van lammeren ten gunste van de school geen nieuwe vinding van het C.V.O. bestuur. Ook bij de andere christelijke scholen in het dorp was dit een reeds jaren bestaande gewoonte ter versterking van de schoolkas.

1937 Simon Hoff, Middenschool. Kwekeling. 1937 - 1941

 Copy uit Schalmei-runie boek "Vervlogen tijden"

1938  R. van der Werf, C.V.O. 1938 - 1941 Foto uit Schalmei-runie boek "Vervlogen tijden"

06-09-1938 Ter gelegenheid van het 40_jarig jub leum van H. M. Koningin Wilhelmina, kwamen de kinderen van de 4 Christelijke scholen samen op een terrein te Haulerwijk Midden, om feest te vieren.

De bestuursleden van de C.V.O. waren:

Ds. A. C. Christoffels, S. Houkes, H. J. Geertsma, M. v/d Berg, Ds. S. Slort, F. Hoks en Jacob Spandaw, de twee laatst genoemden waren plaatsvervangende bestuursleden.

1939  Wierd Veenstra, C.V.O. 1939 - 1945
1940 H. de Vegt Venema, Bovenschool Schoonmaakster. 1940 - 1945

B. Looijenga, Bovenschool Handwerkjuf. 1940 - 1946Hmst. Roel J. Voortman, Juf Wijma, Mst. Wierd Veenstra.   Onderwijzend personeel in de veertiger jaren : t.w. 1945 Naar Mst. Voortman is een straat genoemd, omdat hij zich heeft ingezet voor de kerk en de dorpssamenleving en fel bestrijder van de bezetter in de jaren 1940-1945.      Foto uit Schalmei-runie boek "Vervlogen tijden"

Voor de gezamenlijke gymnastiekuitoefening werd voor de drie C.N.S. scholen n terrein door de gemeente aangewezen. Het plein bij de openbare school mocht men gebruiken. Hiervan is echter nimmer gebruik gemaakt.

7 Jaren later, dus in 1947, kwam er een tegelplateau. Kosten 3.965,75.

1941 Grietje Wijma, C.V.O. 1941 - 1946

1 januari 1941 Lichamelijke oefening werd een verplicht vak op school.

In 1941 werd een aanvraag van de C.V.O. school voor het verkrijgen van een verhard tegelplateau voor het beoefenen van lichamelijke oefening (en aanschaf hulp Middelen) door de gemeente geweigerd.

Dit werd geweigerd omdat de openbare school van mst. Guichelaar (thans Garage van der Heide en Sportschool Visser. Red.) op slechts een paar honderd meter lag. Dat terrein was wel betegeld en men kon daar gaan oefenen.

1943 In september werd een Lancaster BIII, van de Engelse vliegbasis Gransden Logde, Sandy, Bedfordshire, bij Groningen uit de lucht geschoten. En van de inzittenden Fred Baulter kwam na een trektocht in Haulerwijk aan. Nadat de eerste contacten door meester Kronemeijer waren gelegd, heeft hij twee nachten door gebracht bij meester Voortman. Na opgeknapt te zijn door enkele Middestanders, geknipt en van nieuwe kleding voorzien, ging hij door naar een onderduikadres in de Haule, en later naar Brussel alwaar hij is gearresteerd. Na de bevrijding ging hij weer naar Canada terug.
1944 Anna Veldman, Bovenschool. 1944 - 1945

? Schuil, C.V.O. 1944 - 1944

1945 Jantje Bulthuis, Bovenschool 1945 - 1946

P. Riemersma, Middenschool. 1945 - 1945

Tjeerd Staal, Bovenschool 1945 - 1947

Etty de Vries, C.V.O. 2e keer 1945 - 19??

? Bierling, C.V.O. 1945 - 19??

Op 30 juli werd er gesproken over een Mulo in Haulerwijk.

Weer was er sprake van enige wrijving tussen C.N.S. en C.V.O. Dhr. Voortman schreef in een brief aan de inspecteur: "Een Mulo in onze plaats is geen overbodige weelde. Maar meer dan n, ook al zou er formeel "recht" bestaan, lijkt me overbodig. 'k Meen zelfs op te mogen merken, dat, wanneer men Voorheen meer gezonde samenwerking had gezocht de C.V.O.-school niet nodig was geweest, terwijl het nu toch een school met 4 leerkrachten is" Aldus mst. Voortman.

1946 Geelke de Vegt, Bovenschool Handwerkjuf 1946 - 1948

Willie Miedema, Kleuterschool 1946 - 1950

Jannie Wouda, Kleuterschool 1946 - 1953

Geelke de Vegt, Bovenschool Handwerkjuf 1946 - 1948

Siebrigje Engberts, C.V.O. Handwerkjuf 1946 - 1951

Toen de Kleuterschool in 1946 van start ging, was dit nog geen zelfstandige vereniging. Het bestuur van de C.V.O. school was wettelijk verantwoordelijk. Er was echter wel een aparte commissie voor deze school, bestaande uit de heren:

R. J. Voortman. (Hoofd C.V.O. school)

B. Jansma.

K. Postma.

Krantenartikel N. O. 22 maart.

"De Schoolvereniging van de drie scholen voor C.N.S. onderwijs kwam in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van de heer D. Fokkema. Dhr. M. de Boer, voorz. van de MULO commissie, gaf een verslag van het ontstaan en het verloop der MULO_school, en sprak er zijn blijdschap over uit, dat er samenwerking tot stand is gekomen met de voorstanders van C.V.O. Bij de verdere bespreking bleek, dat niemand der aanwezigen bezwaar had tegen de samenwerking. Tot bestuursleden van de C.N.S. scholen werden herkozen de heren D. Fokkema, Tj. Kuik en H. van der Veen."

Krantenartikel N. O. 5 april.

HAULERWIJK. Maandag 1 April had de officelle opening plaats van de Chr. MULO school alhier. "De samenkomst werd gehouden in het kerkgebouw van de Geref.Kerk. De leiding berustte bij den heer H. de Man, die in zijn openingswoord de geschiedenis van de totstandkoming der school en het verloop van de samenwerking met de voorstanders van C.V.O. memoreerde."

Op 26 juli 46 stond er een uitnoding in de krant. Deze was bedoeld voor alle oud-leerlingen van Midden-, Boven-, en Benedenschool. "Gezellige bijeenkomst, resp. 31 Juli en 1 Augustus, beide avonden om half acht in de Geref. Kerk te Haulerwijk

Herdenking van het 50 jarig bestaan van de Middenschool en het 25 jarig bestaan van de Bovenschool te Haulerwijk.

Namens het bestuur van de Vereen. t. St. en Instandh. v. Sch. m.d. B. te Haulerwijk.

D. Fokkema, Voorz.

T. Kuik, Secr.

9 augustus '46. (N.a.v. bovenstaand art.)

"Op de eerste avond opende de voorz. van het schoolbestuur de heer D. Fokkema de vergadering op de gebruikelijke wijze, hij herdacht de oprichting van de Middenschool. Daarna sprak de heer G. Langhout, oud_hoofd der Middenschool. Spreker memoreerde de totstandkoming van het Chr. onderwijs in het algemeen, om, na al die moeilijkheden die daarbij ondervonden zijn te hebben geschetst, tenslotte te komen bij de oprichting van de Middenschool.

De tweede avond werden onder andere de eminente Figuren van meester van Ek en Ds. Groot Nibbelink herdacht". Er waren beide avonden verschillende sprekers. In en ander werd afgewisseld met muziek, zang en enkele lichtbeelden.

's Middags werden kinderspelen gehouden. "De vereniging kan op een geslaagd feest terugzien."

1947 Jacoba Harkema, Bovenschool 1947 - 1949

Cornelia Plaisier, C.N.S. Schoonmaakster 1947 - 1961

Fedde G. Geertsma, C.V.O. 1947 - 1952

194? Wiebe Haak, C.V.O. Stagiaire. 19?? - 19??

T. Kloosterman, C.V.O. 19?? - 1953

1948 Grietje Schuit, Bovenschool Handwerkjuf 1948 - 1950

W. van der Wal, Hoofd C.V.O. 1948 - 1952

In 1948 werd er aan de gemeente gevraagd om een welput te mogen slaan, omdat de regenput onhyginisch was. Het zou er in worden met houten pomp en een afvoer voor het morswater. Offertes: Offringa: 392,30 en Venema: 371,61

1949 Foekje Roorda, Bovenschool 01-02-1949 - 1953

Evert Blom, Bovenschool 01-11-1949 - 1962

Bij "Excelsior" heeft hij menige jaren de musicale leiding gehad.

Op 31 januari. 1949 Werd er weer een aanvraag ingediend voor het verharden van het terrein achter de C.V.O. school ten behoeve van de lessen lichamelijke oefening. Het huidige terrein was, na fikse regenbuien, totaal ongeschikt.

9 juni 1949. Het betegelen van het terrein achter de C.V.O. school werd door de gemeente goedgekeurd. Men kon nu fatsoenlijk gymnastieken.

Voor de C.N.S. scholen werd een verbetering van elektriciteit aangevraagd; 4 lichtpunten per lokaal + 1 kernlichtpunt in de bij de school behorende turfhokken.

1950 Wietske L. de Boer, Bovenschool Handwerkjuf 1950 - 1955

12 april 1950. Om de rijwielen een betere beschutting te geven werd er een rijwielberging aangevraagd. Kosten 1.125,30 De afstand van 22 kinderen en leraren die per fiets aar school kwamen liep uiteen van 2100 _ 3700 meter.

Op 9 mei 1950 kreeg de C.V.O., de goedkeuring van de gemeente.

1951 Epie de Jong, Kleuterschool 1951 - 1958

Er werden nieuwe lesboeken door de C.V.O. aangevraagd. De oude waren inmiddels 20 jaar mee gegaan. Kosten 438,84.

Uit een gemeenteraadsverslag: 13-04-1951.

"Verzoek van de Ver. tot Stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel te Haulerwijk om gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor de aanschaf van 118 nieuwe schoolbanken. Een gedeelte van de C.N.S. schoolbanken werden afgekeurd door de schoolarts en de inspecteur van het lager onderwijs te Heerenveen.

Daarom werd er bij de gemeente een aanvraag gedaan voor geld om 118 nieuwe banken te kunnen aanschaffen. De gemeente stelde echter voor dat dit wel op een hele andere wijze opgelost kon worden. In een brief aan het schoolbestuur staat: "Dat het aantal nieuwe banken terug gebracht kan worden op 38, door ruiling uit de openbare scholen dezer gemeente van 69 banken en door 11 banken in de onder voornoemd bestuur staande scholen onderling te ruilen van de ene school naar de andere."

Het kwam er op neer dat de aanvraag voor 118 nieuwe banken werd afgewezen. Verder stond er in de brief: "De raad zal de gevraagde medewerking verlenen, in die zin dat gelden beschikbaar worden gesteld voor het aanschaffen van 38 nieuwe banken en dat met de gemeente een ruiling plaats vindt van 69 banken uit de openbare scholen in deze gemeente."

Aldus geschiedde deze ruilhandel.

Verder kreeg de schoolarts een administratieve hulp, tegen een "bezoldiging" van 1.800,-_

"Door de aanstelling van deze kracht zal de schoolarts elke school eenmaal per jaar kunnen bezoeken, waarbij 3500 kinderen kunnen worden onderzocht. Hierbij zal ook urine_onderzoek plaats vinden. Zo mogelijk zal een oud_verpleegster worden benoemd, die de schoolarts zo nodig kan assisteren bij laatstgenoemd onderzoek."

1952  Jan van der Meer, Bovenschool Tijdelijk 1952 - 1952

J. Hofman, C.V.O. 1952 - 1955

B. van Zetten, Middenschool. 1952 - 1955

C. van der Berg, Hoofd C.V.O. 1952 - 1956

1953 Sietske Postma, Kleuterschool 1953 - 1957

Wipkje Rozema de Wal, Bovenschool/Schalmei 1953 - 1974

Sjoerd de Haan, Bovenschool 1953 - 1955

Tietje Veenboer, ? Schoonmaakster 19?? - 19??

De bergruimte van de C.V.O. school werd omgebouwd tot hoofden_ en leerMiddelenkamer. Tevens te gebruiken als onderzoekskamer voor de schoolarts. Dit was wel zo handig, want vr die tijd moest een klas vrijaf hebben, omdat de kinderen dan in het vrij gekomen lokaal onderzocht moesten worden.

Deze verbouwing werd gedaan door Joh. v.d. Berg (aannemer te Haulerwijk) voor een bedrag van 4.665,28.

Rond deze tijd kwam ook de schooltandarts. Hij kwam met een grote bus op het schoolplein. En voor n mochten de kinderen daar dan een bezoekje brengen. Dit werd niet door iedereen als een pleziertje ervaren.

1954 Nynke Folkje Steensma, Middenschool 1954 - 1958

G. Sijtsma, C.V.O. 1954 - 1955

De 45 ijzeren ramen aan de achterkant van de C.V.O. school werden vervangen door vuren houten ramen. Dit was nodig omdat door roestvorming elk jaar wel een aantal ru ten kapot sprong.

1955 Alida J. Ridder, Bovenschool 1955 - 1957

A. Timmerman, Middenschool. 1955 - 1956

Coba Dermois, C.V.O. Handwerkjuf 1955 - 1958

Tineke Sluik, C.V.O. 1955 - 1960

Op 26 augustus werd de geheel gerenoveerde 3 - lokalige Middenschool weer in gebruik genomen.

1956 J. Russchen, Middenschool. 1956 - 1957

W. Visser, C.V.O. 1956 - 1959

Klaas Wijnholt, C.V.O. 1956 - 1969

Hij was hoofd tot de fusie tot stand kwam.

Invoering van de Kleuteronderwijswet.

Op 2 maart '56 werd er geschreven over het ijsfeest in Haulerwijk. Deze keer had het een extra feestelijk tintje, want het was de 25ste keer dat dhr. Jacob Spandaw dit organiseerde. Hij was toendertijd bijna tachtig jaar.

"Het was ditmaal de 25ste keer dat hij dit jaarlijkse feest voor de schooljeugd organiseerde. Voor 25 jaar terug deed hij dat steeds in samenwerking met Hanne Britstra, die dan met een lijst langs de huizen ging en voor het bijeengelopen bedrag enige prijsjes kocht. De eerste keer brachten ze het op die wijze tot 25 gulden, een bedrag, dat in de loop der jaren allengs is uitgegroeid". Omdat er deze keer sprake was van een jub leum wilden ze het nu wat groter aan gaan pakken. Dhr. Joeke van der Mei ging met een intekenlijst rond en bracht al spoedig ruim 300,-_ bijeen.

Die zaterdagMiddag deden er 226 kinderen mee aan de wedstrijden. De winnaars ontvingen waardebonnen en de verliezers kregen een verrassing in de vorm van een reep chocolade of een sinaasappel. En de oude heer Spandaw maar zwaaien met zijn startvlag! "Zaterdagmiddag hebben 189 kinderen in de leeftijd van 8-13 jjar om de prijzen gestreden. Maandagmiddag zouden de eerste en tweede klassers een beurt krijgen, maar helaas heeft de plotselinge invallende dooi een spaak in het wiel gestoken. Voor hen is toen een hardloopwedstrijd gehouden."

Naderhand bleek er nog wat geld over te zijn en daarvan werden traktaties gekocht voor de kinderen uit de kleuterklassen en de eerste klassen van de lagere scholen. Dezen konden niet aan de wedstrijden deelnemen.

Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de Middenschool kreeg deze de naam: "H. T. van Ekschool".

Omdat de slechte verlichting (peertjes) niet beviel werd nieuwe TL verlichting en nieuwe elektrische bedrading in de C.V.O. school aangebracht.

KLEUTERSCHOOL

Voorheen van 1946 tot 1956 zaten ze nog in de consistoriekamer van de N.H. Kerk. De huur werd betaald door de gemeente. De kerk kreeg hiervoor 400,-- huur plus 100,-- voor de verwarming van het gebouw.

De aanvraag voor de bouw van een nieuwe kleuterschool werd gedaan op 1 Maart 1956. In een brief van de gemeente kwam de mededeling dat de Christelijke kleuterschool op de urgentielijst werd geplaatst. De openbare kleuterschool te Donkerbroek moest echter voorrang hebben.

C.N.S. en de C.V.O. wilden samen een kleuterschool. in eerste instantie lukte dat niet. Er was nogal wat wrijving. in het begin waren er plannen om de nieuwe kleuterschool te bouwen naast de C.V.O. school, inplaats van aan de Laweystraat.

1957 Roelie Doller, Kleuterschool 1957 - 1958

Jan van Harten, Bovenschool 1957 - 1959

Ieke Rozema, Bovenschool Handwerkjuf 1957 - 1958

1958 Binne Russchen, Middenschool 1958 - 1963

Jantje Visser, C.V.O./Bovenschool Handwerkjuf 1958 - 1969

Doetie van der Veen, Kleuterschool 1958 - 1962

In 1958 werd er achter in de gang van de C.V.O. school een handenarbeidlokaal ingericht. De drijvende kracht hierachter was hoofdmeester K. Wijnholt, hij bezat gouden handen op dit gebied.

1959 Sytze Visser, Bovenschool Tijdelijk 1959 - 1959

Willem H. van Dijk, C.V.O. 1959 - 1966

J. Blaauwwiekel Been, Bovenschool 1959 - 1960

Op 25 juli werd bij de C.V.O. waterleiding aangelegd + een verbetering van het bestaande rioleringstelsel.

14-12-1959 Officille oprichting van de Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs "Prinses Marijke", gevestigd te Haulerwijk. Voorheen was er ook al kleuteronderwijs die draa de onder auspicin van de C.V.O. Onder andere heeft men een tijd van de consistorie's van de Baptisten en Nederlands Hervormde Kerk als schoollokaal gebruik gemaakt. De bestuursleden bestonden uit de volgende personen:

B. Jansma.

D. Ebbinge Ploeger.

T. R tskes Feenstra.

S. van der Zwaag.

S. Veenhuizen.

1960

Folkert Hofstra, Hoofd bovenschool 01-04-1960 - 1966

Jantje van der Pers, C.V.O. 1960 - 1968

Theunis Faber, Bovenschool. Tijdelijk 1960 - 1960

Loes Viersen, Bovenschool 1960 - 1962

Op 15 maart 1960 brief van de gemeente:

"Wij hebben geen bezwaar dat de nieuwe kleuterschool wordt gebouwd op een terrein, gelegen ten oosten van de Leeksterweg, kadastraal bekend gemeente Donkerbroek. De Raad dezer gemeente heeft inmiddels de straat waaraan deze school zal zijn gelegen, de naam Laweystraat gegeven."

Krantenartikel.

De Heer H. de Man nam afscheid van de chr. school Haulerwijk

Tevens installatie nieuw schoolhoofd

De heer H. de Man heeft gisteravond in gebouw "Pro Rege" afscheid genomen als hoofd van de chr. (Boven_)school te Haulerwijk. Vele ouders waren op deze afscheidsavond aanwezig en de verschillende sprekers die het woord tot het scheidende schoolhoofd richtten, gaven allen blijk van veel waardering voor het werk van de heer de Man, die in totaal ruim 31 jaar het onderwijs te Haulerwijk heeft gediend, en thans met pensioen gaat. in 1921 werd hij daar als onderwijzer benoemd en na het overlijden van het schoolhoofd, de heer H. Th van Ek, werd hij hoofd van de zgn. Middenschool, die naar het overleden schoolhoofd, de "H. Th. van Ek"_school is genoemd. in 1927 vertrok hij naar Rotterdam, om vervolgens 7 jaar later opnieuw hoofd te worden van de Middenschool. Nadien heeft hij Haulerwijk niet meer verlaten. Wel heeft hij, enige jaren geleden, de Middenschool voor de z.g. Bovenschool verwisseld, na het vertrek van het hoofd daarvan, dhr H. P lon. De heer H. Beyert werd toen zijn opvolger aan de Middenschool.

Het was de Heer Joh. Hoekstra, voorzitter van de "Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel" te Haulerwijk, die het scheidende hoofd gisteravond als eerste toesprak en iets vertelde over de loopbaan van de heer de Man. in het bijzonder vestigde hij er de aandacht op dat deze steeds had gewerkt vanuit het geloof. Namens de ouders van de Boven_ en de Middenschool bood hij de heer de Man en diens echtgenote vervolgens een stofzuiger aan.

Bron: n.n.

Krantenartikel.

Wordt school in Middenbuurt Waskemeer opgeheven?

Moeilijke keus voor christelijke schoolvereniging Haulerwijk_Waskemeer

De vereniging voor christelijk nat onaal onderwijs te Waskemeer en Haulerwijk staat voor een moeilijk parket. Onder die vereniging ressorteren drie scholen, n in Boven Haulerwijk en twee te Waskemeer. Van die beide laatste scholen staat er weer n tussen de kommen van Waskemeer en Haulerwijk in, in de z.g. Middenbuurt. De moeilijkheid nu is, dat deze Middenschool de laatste jaren minder levensvatbaarheid blijkt te hebben. Het bestuur van de vereniging heeft daarom in overweging genomen die school te sluiten en de leerlingen hiervan in de beide andere scholen onder te brengen. Dit idee heeft bij de ouders echter weinig weerklank gevonden en des te meer weerstand.

De gehele zaak is eigenlijk een onverkwikkelijke geschiedenis. Zoals bekend is Waskemeer een nieuw dorp, dat in vroeger jaren Beneden Haulerwijk heette. In die tijd was er langs de Haulerwijkstervaart slechts lintbebouwing. Nadien heeft zich aan de uiteinden daarvan echter komvorming voltrokken, terwijl het tussenliggende gedeelte zijn oude karakter behield. En hier n vindt nu juist het gehele probleem zijn oorsprong, temeer omdat er voor de Middenbuurt in 't geheel geen uitbreidingsplannen bestaan. Bovend en wordt het nog verergerd door de ontvolking van deze overwegend agrarische streek. De jonge gezinnen (met kinderen dus) trekken weg en de ouderen blijven achter. Reeds enkele jaren geleden _ toen nog een driemansschool met zo'n 80 leerlingen _ werd de Middenschool een tweemansschool, die thans 58 leerlingen telt.

Principe_besluit

Overigens daalt niet alleen het leerlingen aantal van de Middenschool, maar ook dat van de beide andere scholen. De school van Waskemeer (in de kom) wordt binnenkort zelfs van een viermans_ tot een driemansschool gedegradeerd. Het bestuur van de vereniging is daarom unaniem van mening, dat er met het oog op de toekomst, een oplossing moet worden gevonden. En omdat de Middenschool het minste perspectief voor die toekomst biedt, meent men dat deze school voor sluiting in aanmerking komt.

De ouders van de Middenbuurt voelen hier echter bitter weinig voor, wat op zich best te begrijpen valt, vooral ook omdat de Middenschool de oudste van de drie is, voor de totstandkoming waarvan indertijd (nu ruim 60 jaar geleden) hard is gevochten. Bovendien is de school zo'n viertal jaren geleden nog grondig verbouwd en vernieuwd. Het is voor hen dan ook een hard gelag, dat juist hun school zou moeten verdwijnen.

Hoewel het bestuur weinig hoop heeft op een gunstige ontwikkeling in de toekomst, respecteert het toch de wensen van de betrokken ouders en daarom zal het besluit de school te sluiten, voorlopig worden uitgesteld.

Bron: n.n.

1961

 Mevr. Corrie Spoelman Jakobs, Bovenschool/Schalmei Schoonmaakster 1961 - 1969

Op donderdag 6 juli 1961, 's Middags om twee uur vond de officlle opening plaats van de "Prinses Marijke" kleuterschool aan de Laweystraat. (Thans in gebruik als bibliotheek.)

1962 H. W. Steenwijk, Kleuterschool 1962 - 1962

H. J. Oostenrijk, Kleuterschool 1962 - 1963

Willem Brggink, Bovenschool/Schalmei 1962 - Heden

Joop Plas, Bovenschool/Schalmei 1962 - 1969

Petronella Kamphuis-van t Wel, Bovenschool tijdelijk aanstelling. 1962 - 1962

Wegens een groeiend aantal leerlingen werd na de zomervakantie een houten noodlokaal aan de Bovenschool gebouwd, waarin op 1 november de vierde leerkracht van start kon gaan.

De Bovenschool ging voor "t eerst kamperen. Op de fiets naar het Vakantiecentrum van Jaap Mulder in Sondel.

1963 Juf. Nauta, Kleuterschool 1963 - 1967

L. Westerhof, Middenschool. 1963 - 1967

1965 B. Zoodsma, Bovenschool tijdelijk 1965 - 1965
1966 Joop Neutel, Hoofd. Bovenschool/Hoofd. Schalmei 1966 - 1996

Sape Jonker, C.V.O./Schalmei 1966 - Heden

Jaap Plas, Bovenschool 1966 - 1966

Hij was enige tijd invaller voor zijn zieke broer Joop Plas.

07-07-1966 Aanbesteding voor de bouw van een 4-klassige school met hoofden woning, later de "Schalmei".

Krantenartikel N. O. 20 oktober.

HAULERWIJK. Bij het gemeentebestuur is bericht binnen gekomen, dat vergunning is verleend voor de bouw van de nieuwe school alhier. De aanbesteding daarvan heeft reeds plaats gehad, zodat nu met de bouw begonnen kan worden.

01-11-1966 Goedkeuring door de gemeente voor de nieuwbouw plannen. De kosten van de nieuw te stichten school waren 207.109,--. Enkele weken later ging de eerste spade de grond in voor de bouw van de huidige "Schalmei", tevens werd een hoofdenwoning.

1967

J. van Wier, Kleuterschool 1967 - 1967

M. A. Wiersma, Kleuterschool 1967 - 1971

Opsplitsing van de schoolvereniging, zodat de beide nieuwe scholen in Haulerwijk en Waskemeer ieder een eigen bestuur kregen.

Sluiting van de Bovenschool- en de Middenschool. De laatste is nog een aantal jaren dependance van de MULO geweest.

12-08-1967 Opening van een 4 lokalige school de "Schalmei" door Burgemeester Oosterwijk

Krantenartikel N. O.

van C.N.S-school Haulerwijk

Het hoofd van de C.N.S-school in Haulerwijk, de heer H. Beyert, heeft wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid van zijn school genomen.

Ter gelegenheid van dit feit werd in het verenigingsgebouw een receptie gehouden. De Heer Beyert diende het christelijke onderwijs ruim veertig jaar. Het laatst was hij hoofd van de Van Ekschool in Haulerwijk, de zgn. Middenschool. Dat was de eerste christelijke school ter plaatse, in 1896 gebouwd, die nu gaat verdwijnen omdat er een nieuwe school gereed is gekomen in Haulerwijk_Boven. Meester Beyert die in Haulerwijk geboren en getogen is, was eerst bakkersknecht, maar werd later, door het volgen van Normaallessen, onderwijzer.

De Heer Beyert slaagde in 1924 voor het examen, maar het was toen moeilijk een benoeming te krijgen. Tot 1927 was hij volontair aan bovengenoemde school en in dat jaar werd hij tot onderwijzer benoemd. In 1952 volgde zijn benoeming tot hoofd van de school. In januari 1967 werd hij 65 jaar, maar hij bleef als tijdelijk hoofd aan de school verbonden, totdat deze zou worden gesloten i.v.m de te bouwen school in Haulerwijk_Boven. De heer W. Duursma, voorzitter van het schoolbestuur, die n en ander in een overzicht meedeelde, zei het sympathiek van het gemeentebestuur te vinden (nu de van Ekschool wordt gesloten), de naam van van Ek in herinnering te houden door een straat deze naam te geven. De kinderen van deze school zullen worden verdeeld over de scholen in Haulerwijk-Boven en Waskemeer.

Burgemeester dr. T.H. Oosterwijk van Ooststellingwerf herinnerde er aan, dat deze Middenschool eigenlijk de moederschool is, die nu gaat verdwijnen. Zij heeft twee kinderen nagelaten, die ook al flink uit de kluiten gewassen zijn. Het zal een aantal mensen nu aan het hart gaan, dat deze school gaat verdwijnen omdat de ouders destijds het christelijk onderwijs zelf moesten bekostigen. Hier is echter niets aan te doen, aldus de burgemeester. Het is een gevolg van de tijd en men heeft deze consequentie te aanvaarden. Na de burgemeester kwamen er nog vele sprekers aan bod.

Tenslotte sprak de heer Beyert nog een dankwoord. Hij had zijn werk steeds met plezier gedaan en was bijzonder blij met de waardering, die hij had ontvangen. Het scheidende hoofd kreeg diverse cadeaus aangeboden, waaronder een herenrijwiel.

In november 1967 werd de eerste ouderavond in de nieuwe school gehouden. Het onderwerp van deze ouderavond was "sexualiteit". Dominee van Wijngaarden hield een inleiding over dit onderwerp. In de pauze konden de ouders schriftelijk vragen stellen. Voor die tijd mocht een leerkracht zelfs het woord "sexualiteit" niet in de mond nemen op school. In 1967 werden op school de programma"s van de NCRV schoolradio gevolgd. De onderwerpen waren: "Mensen die ons helpen", "Dieren om ons heen", "Wat zit er onder de straat" en behandeld werd het nut van waterleiding, riolering, telefoon enz.

1968

Statuten Jeugdsociteit.

Haulerwijk. In een bijeenkomst van de stichtingscommissie van de Jeugdsociteit en de Jeugdcommissie waarvan de leiding berustte bij de heer T. Adamse, werden de ontworpen statuten goedgekeurd. Bij een huis_ aan huis_collecte werd voor de sociteit 2.013,-_ opgebracht. De nieuwe naam van het gebouw werd bekend gemaakt op een in oktober gehouden beatavond. Het zou voortaan "De Enter" heetten. Dit was het einde van de C.V.O. periode.

Op 12 maart 1968 werd het schoolverkeersexamen afgelegd door klas 5 en 6. In de schoolkrant werd melding gemaakt dat iedereen geslaagd was. Een pluim werd gegeven aan Eddie Venema die de volle 40 punten behaalde.

In de schoolkrant van 1968 schreef meester Plas over het feit dat 41% van alle kinderen de lagere school niet goed doorliepen. De meeste van deze kinderen strandden reeds in de eerste klas met als gevolg dat ze bleven zitten.

In 1968 gingen de kinderen op schoolreis naar Amsterdam voor 14,--, naar Appelscha voor 9,-- en Hellendoorn werd bezocht voor 12,--.

Koninginnedag werd gevierd door het houden van een puzzeltocht voor de kinderen vanaf 10 jaar. Voor de kleintjes werd er een film gedraaid.

In die tijd werden er ook geregeld voordrachtwedstrijden gehouden; in Haulerwijk in caf het "Bruine paard" en ook in Oosterwolde. Als leerlingen van de "Schalmei" namen hieraan deel Iemie Clevering en Iefke Rozema. In de schoolkrant van 1968 werd vermeld dat zij dan wel geen prijs hadden behaald maar toch een prestatie hadden geleverd.

In de schoolkrant van 1968 werd de aktie "Kom over de brug" vermeld. Ook de kinderen van de "Schalmei" deden hieraan mee d.m.v. het inzamelen van bijv. flessen, papier enz. Sommige kinderen aten zelfs onbelegde boterhammen, het geld dat men daarmee uitspaarde gaven de ouders aan de kinderen mee t.b.v. de aktie. Een opmerking over deze aktie van een kind: "Ik ben al zo vaak over de brug gekomen, maar ik heb er nog nooit een cent voor hoeven te betalen". De aktie bracht 500,-- op.

23-08-1968 Oprichting van de "Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs" te Haulerwijk. De bestuursleden bestonden uit:

B. W. de Vries.

F. Visser.

J. Lise.

K. Sikma.

H. Rozema.

1969 Ti (Theo) Tijsma, Schalmei Schoonmaker 1969 - 1980

Marjan Dolsma, Kleuterschool 1969 - 1972

Gillie Miedema, Schalmei 1969 - 1973

01-01-1969. De "Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs" ging een fusie aan met de "Vereniging van Hervormden en Baptisten tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel" genaamd de C.V.O. Na de fusie bestond het bestuur uit:

B. W. de Vries.

F. Visser.

J. Lise.

S. van der Zwaag.

J. Steenhuis.

H. Rozema.

Ds. H. Sikkema.

01-05-1969 Ingebruik name van de houten dependance voor de kleuterschool aan de Leye "De drie Turven".

De eerste uitbreiding van de "Schalmei". Begrote kosten van het architektenbureau 88.670,--

1971 Om alle leerlingen van de "Schalmei" in n gebouw te kunnen onderbrengen werd een vijfde lokaal in gebruik genomen.

Voor die tijd werd er nog gebruik gemaakt van n lokaal van de voormalige C.V.O.-school om de leerlingen onder te kunnen brengen, dit werd nu gelukkig overbodig.

Krantenartikel

Kleuters collecteerden voor Memisa.

Haulerwijk. In het kader van de actie Memisa hielden de kinderen van de christelijke kleuterschool Prinses Marijke te Haulerwijk een huis_ aan huis_ collecte. Bovendien werden de eigen spaarpotjes omgekeerd en dit prachtige gebaar leverde een bedrag op van 833,41.

1972  Henk Loerop, Schalmei 1972 - 1979

Liesbeth Medema, Kleuterschool 1972 - 1975

D. Wildeman, Kleuterschool 1972 - 1976

16-04-1972 Het schoolorkest van "de Schalmei" was te zien in het TV. programma "Onder schooltijd", gepresenteerd door Sonja Barend.

1974 Tallie Dijkema, Schalmei 1974 - 1975

Gerrie Rozema, Schalmei 1974 - 1975

Dick van Ruler-Verwoerd, Schalmei 1974 - Heden

Door het groeiend aantal inwoners en leerlingen werd een zesde lokaal met een gemeenschapsruimte gebouwd.

1975 Hendrikje S. D. (Rixt) van der Valk, Kleuterschool/Schalmei 1975 - 1983
1976  Carina van der Kaap-Slagter, Schalmei 1976 - Heden

Grietje (Kyke) Herz-Tamminga, Kleuterschool/Schalmei 1976 - Heden

Dieuwke Hummel-Brontsema, Schalmei Invalkracht 1976 - Heden

1977 Jan Leijstra, Schalmei 1977 - Heden

H. J. J. van de Broek, Schalmei 1977 - 1978

1978 01-01-1978 De Christelijke Kleuterschool "Prinses Marijke" ging fuseren met de "Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs."
1979

Klaas Bouma, Schalmei 1979 - 1979

Hendrik Bijzitter, 1979 - 1980

Kleuterschool schoonmaker. Hij heeft enige tijd de drie lokaties onderhouden; "Prinses Marijke", het noodgebouw aan de Leye en de huidige school. Toen J. v.d. Ploeg in dienst kwam kreeg die de gehele huidige school in onderhoud.

Wegens het onder n dak samenbrengen van het voormalig lager- en kleuteronderwijs (nu Basisonderwijs) werden er aan de "Schalmei" nog twee leslokalen, een gemeenschapsruimte en een speellokaal gebouwd.

De "eerste steenlegging" werd verricht door de voorzitter van het bestuur, de heer B.W. de Vries.

De tekst van de steen is:

"De Heer is mijn Herder. Ps.23:1a

De steen is gelegd door

B.W. de Vries voorzitter

Ver. Chr. Basisonderwijs

14 novenber 1979"

 

14 November. Officile opening van de aanbouw aan de "Schalmei" door Burgemeester dr. T. H. Oosterwijk.

Een dag later was het feest voor de kinderen met spelletjes, poppentheater, film en pannekoeken eten op school.

De beide kleuterscholen aan de laweystraat en de Leye werden gelijktijdig gesloten.

1980 Johannes van der Ploeg, Schalmei 1980 - Heden

Deze doet thans het kleinonderhoud en is schoolschoonmaker.

1982 1 Februari doet de medezeggenschapsraad zijn intrede.
1984 Petra Buist, Schalmei 1984 - 1985

In 1984 werd de oudercommissie veranderd in ouderraad. Hierin hadden vanaf dat moment zowel ouders met kinderen op de kleuterschool alsmede ouders met kinderen op de lagere school zitting.

1985 Marjan van Bolhuis, Schalmei 1985 - Heden

Wiesje Ramerman, Schalmei 1985 - 1986

01-08-1985 Invoering Wet Basisonderwijs.

1986 Door het bestuur werd besloten om de hoofdenwoning af te stoten. Deze werd verkocht aan de bewoner de heer J. Neutel, de woning heeft lange tijd leeg gestaan, nu is hij bewoont (1993) door Jan-Hendrik Hummel en zijn levensgenoot juf Marjan van Bolhuis, die aan de "Schalmei" staat.
1988 Ankie Buruma, Schalmei 1988 - Heden

Er werden plannen ontwikkeld om te komen tot een renie voor de C.V.O.-school, dit is door omstandigheden niet door gegaan.

Verschillende leraren hebben inmmiddels hun 25 jarige jublieum gevierd. W. Brggink, met festiviteiten in school, met optreden van het koor.

S. Jonker (Mei 1991) met een druk bezochte receptie.

J. Neutel (November 1991) idem.

En het jubileum van B. W. de Vries wegens het vele jaren zitting hebben in het schoolbestuur, laatstgenoemde werd tevens geerd met een "lintje".

1990  Cobie Sikma-Rozema, Schalmei invalkracht. 1990 - Heden
1991 ??-12-1991 Bij een ontmoeting tussen twee leden van de ouderraad werd geopperd om ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de Schalmei een renie te houden. Dit werd aan het bestuur voorgelegd.
1992  Petra Dijkstra, Schalmei Tijdelijk 1992 - Heden

07-01-1992 Plan renie goedgekeurd, de reniecommissie kan van start, als een van de eerste dingen werden er mensen voor de Foto,- en Filmcommissie aangezocht. Er zijn dan nog ruim 7 maanden te gaan om alles goed van de grond te krijgen.

De besturen van de "Schalmei" bestonden dit jaar uit de volgende personen:

A. Bestuur:

1. Fokke Rogaar. - Mettus Spoelman.

2. Tineke van Schepen.

3. Joop van den Vijver.

4. Binne van der Wal.

5. Sietze Luchtenveld. - Roelof Rozema.

6. Alie Veenstra.

7. Janny Siepel.

B. Medezeggenschapsraad:

1. Romke Fabriek.

2. Kyke Herz.

3. Sonja Kuik. - Joke Hofst.

4. Lutske van der Zande.

5. Sape Jonker.

6. Jan Leijstra.

7. J. Neutel of W. Brggink. Als adviserend lid.

C. Ouderraad:

1. Rieks de Vries.

2. Joke Hofst.

3. Tjitske Bosma.

4. Romke Fabriek.

5. Sjoerd Plazier.

6. Lonneke Herman.

7. Erica Zuidema.

8. Hanneke Drent.

9. Foekje Visser.

Als er twee personen staan vermeld, dan heeft in de loop van het jaar de tweede de taak van de eerste overgenomen.

01-08-1992 Het Formatie Budget Systeem werd ingevoerd, dit had te maken met de ingewikkelde berekeningen van het aantal arbeidsplaatsen op school. Dit zal zo mogelijk in de toekomst leiden tot een bestuurlijke fusie van het Christelijke Onderwijs in Ooststellingwerf.

28-08-1992 Het 25 jarig bestaan van de "Schalmei".

29-08-1992 Ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de "Schalmei", werd in de sporthal "de Bongerd" een renie gehouden, voor alle oud-leerlingen en (oud,-)personeel die op de christelijke scholen van Haulerwijk hebben gezeten of gewerkt hebben.

Het was een enorm succes. Voor 850 mensen is dit een dag van hun leven geweest om nooit te vergeten.

1993 23-05-1993 Het is nu honderd jaar geleden, dat de oprichting van het christelijke onderwijs heeft plaats gevonden in Haulerwijk.
1996 09-11-1996 Overlijd de oud hoofd Joop Neutel, na een korte ziekte. Eerder dit jaar had hij nog afscheid receptie gehad van de schalmei en was de VUT (pensioen) ingegaan.

Kranteartikel (N.) O. Zijn artikelen uit de (Nieuwe) Ooststellingwever.

De tekst e.d. is voor het laatst bijgewerkt maart 1996.

Voor alles geld Copyrechten.

 

Sinds 25-03-2001 met betere foto's 
Sinds 1-11-2001 met nog meer foto's       Nu 260 stuks
Nu ook twee nieuwe foto's op http://www.haulerwijk.com/Vooruitgang/oud_haulerwijk.htm
Reacties via de Historische ver. Haulerwijk eo  Ps. vermeld de pagina of Foto-code waarover u schrijft.